Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Cursusvoorwaarden reanimatiecursussen 

Door u in te schrijven voor een cursus georganiseerd door de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort en/of door het betalen van de u toegezonden factuur gaat u akkoord met de volgende cursusvoorwaarden:

 1. Onze cursus volgt de laatst geldende richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Onze instructeurs zijn NRR-gecertificeerd.
 2. Onze cursussen worden gegeven (en het cursusmateriaal is gesteld) in het Nederlands. Heeft, of verwacht, u taalproblemen, meld het ons dan ruim voor aanvang van de cursus en wij zullen in overleg met u proberen een oplossing te vinden.
 3. Herhalingscursussen zijn bedoeld voor mensen die een NRR erkende basis- of eerdere herhalingscursus gevolgd hebben in een periode van niet meer dan twee jaar voor de cursusdatum. Bij aanvang van een herhalingscursus dienen de cursisten te demonstreren dat zij de basisvaardigheden bezitten. Hebt u langer dan twee jaar geleden een vorige rearnimatiecursus gevolgd, dan dient u een basiscursus te volgen.
 4. Reanimatiecursussen zijn vrijgesteld van BTW. U ontvangt dus geen factuur met BTW. Indien u door de wijze van betaling niet automatisch een factuur ontvangt, kunt u een factuur aanvragen (bijv. ten behoeve van declaratie bij uw werkgever of bij een zorgverzekeraar) door binnen twee maanden na afloop van de cursus een mail te sturen aan penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. 
 5. In de cursusprijs is inbegrepen een opleidingsboekje, gebruik materialen, koffie/thee en een op uw naam gesteld certificaat van de Hartstichting indien u de cursus met goed gevolg heeft afgesloten (zie hierna).
 6. U dient direct na aanmelding te betalen. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling. De genoemde cursusbedragen gelden uitsluitend bij tijdige vooruitbetaling. Bij onverhoopte betaling op de cursuslocatie (bijv. bij late aanmelding of als u geen IDEAL heeft) geldt een Eur 1 hoger tarief en deze dient u via pinpas of creditcard te betalen vóór aanvang van de cursus. Contante betalingen ter plaatse zijn niet mogelijk.
 7. Wij behouden ons het recht voor om geplande cursussen te annuleren bij onvoldoende belangstelling of onverwachte niet-beschikbaarheid van locatie of docent (bijv. ziekte). U wordt dan in overleg overgeboekt naar een andere cursusdatum of krijgt op uw verzoek uw geld terug. Wij streven ernaar om een annulering wegens onvoldoende belangstelling uiterlijk 7 dagen voor de cursusdatum aan u te communiceren.
 8. Restitutie van de cursusprijs bij annulering door de cursist of bij niet verschijnen vindt alleen plaats indien u zelf of wij een door uw annulering openvallende plaats tijdig door een andere betalende cursist hebben kunnen invullen. Indien u nog niet betaald heeft, blijft u de cursusprijs verschuldigd tenzij u zelf voor een andere betalende cursist zorgt. Bij overmacht aan uw kant (ziekte van u zelf of mensen die van u afhankelijk zijn, overlijden in uw directe omgeving; een en ander naar onze beoordeling) krijgt u in zo'n geval uw geld niet terug, maar kunt u een vervangende cursus boeken. Onder overmacht verstaan wij niet uw keuze om persoonlijke of zakelijke belangen voor de cursus te laten gaan. 
 9. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van zaken die u meebrengt naar de cursuslocatie of voor schade van welke vorm dan ook die u door of tijdens de cursus heeft geleden, behoudens grove schuld of opzet van ons of van onze instructeurs/vrijwilligers. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort werkt geheel met vrijwilligers. In geen geval is de Stichting tot hogere bedragen aansprakelijk dan uitgekeerd worden onder de van toepassing zijnde vrijwilligersaansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Amersfoort.
 10. Het volgen van een cursus geeft u niet automatisch recht op een certificaat. U dient naar het oordeel van de instructeur(s) te demonstreren dat u de materie theoretisch en praktisch voldoende beheerst om in een noodsituatie adequaat hulp te kunnen verlenen aan een slachtoffer met een plotselinge hartstilstand. 
 11. Na afloop van de cursus vragen wij u zich aan te melden als burgerhulpverlener. Dit is uiteraard niet verplicht.
 12. Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze cursusadministratie ten behoeve van de controle op de geldigheid van de afgegeven certificaten en om u tijdig te informeren over de afloop van uw certificaat. Wij kunnen u herinneringen sturen om een herhalingscursus te volgen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel en niet verstrekken aan derden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. 
 13. U dient zelf de (nieuwe) geldigheidsdatum van uw reanimatiecertificaat aan te passen in het betreffende oproepsysteem voor burgerhulpverleners.
 14. Klachten over de cursus, het niet verstrekken van een certificaat of de gang van zaken tijdens de cursus verzoeken wij u eerst ter plaatse met de cursusleider te bespreken. Bent u daarna nog niet tevreden, mail uw klacht dan naar bestuur@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. Is er dan aan uw klacht nog steeds onvoldoende tegemoet gekomen, dan adviseren wij uw klacht in te dienen bij de Hartstichting (wij zijn Reanimatiepartner van de Hartstichting).