Help mee om Amersfoort 'hartveilig' te maken!

Cursusvoorwaarden reanimatiecursussen 

Door u in te schrijven voor een cursus georganiseerd door de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, door het boeken van een groepscursus en/of door het betalen van de u toegezonden factuur gaat u akkoord met de volgende cursusvoorwaarden:

1.    Onze cursus volgt de laatst geldende richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Onze instructeurs zijn NRR-gecertificeerd.

2.    Deze voorwaarden gelden ook voor groepscursussen, voor de organisator en voor de deelnemers. Waar in deze voorwaarden van “u” gesproken wordt, geldt dit voor de organisator en voor de individuele deelnemers aan een groepscursus. De organisator van groepscursussen vrijwaart de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort voor claims van deelnemers die door hem/haar aangedragen zijn welke uitgaan boven de bedragen die op grond van deze voorwaarden verschuldigd zijn.

3.    Onze cursussen worden gegeven (en het cursusmateriaal is gesteld) in het Nederlands. Heeft, of verwacht, u taalproblemen, meld het ons dan ruim voor aanvang van de cursus en wij zullen in overleg met u proberen een oplossing te vinden.

4.    Er gelden geen leeftijdsgrenzen. U dient wel over voldoende kracht te beschikken om borstcompressies uit te voeren. Om burgerhulpverlener te kunnen worden, dient u minimaal 18 jaar te zijn.

5.    Herhalingscursussen zijn bedoeld voor mensen die een NRR erkende basis- of eerdere herhalingscursus gevolgd hebben in een periode van niet meer dan twee jaar voor de cursusdatum. Bij aanvang van een herhalingscursus dienen de cursisten te demonstreren dat zij de basisvaardigheden bezitten. Kunt u dit naar het oordeel van de instructeur onvoldoende, dan kunt u verwezen worden naar een basiscursus; u ontvangt dan een korting op de kosten van de basiscursus gelijk aan de betaalde kosten voor de herhalingscursus. Hebt u langer dan twee jaar geleden een vorige reanimatiecursus gevolgd, dan dient u een basiscursus te volgen.

6.    Reanimatiecursussen zijn vrijgesteld van BTW. U ontvangt dus geen factuur met BTW. Indien u door de wijze van betaling niet automatisch een factuur ontvangt, kunt u een factuur aanvragen (bijv. ten behoeve van declaratie bij uw werkgever of bij een zorgverzekeraar) door binnen twee maanden na afloop van de cursus een mail te sturen aan penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. 

7.    U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te controleren of de cursuskosten vergoed worden onder uw zorgpolis. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort kan hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

8.    In de cursusprijs is inbegrepen een opleidingsboekje (digitaal of fysiek – dit laatste zolang de voorraad strekt), gebruik materialen, koffie/thee en een op uw naam gesteld certificaat van de Hartstichting indien u de cursus met goed gevolg heeft afgesloten (zie hierna).

9.    U dient direct na aanmelding te betalen. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling. De genoemde cursusbedragen gelden uitsluitend bij tijdige vooruitbetaling. Bij onverhoopte betaling op de cursuslocatie (bijv. bij late aanmelding) geldt een Eur 1 hoger tarief. Contante betalingen ter plaatse zijn niet mogelijk.

10.Wij behouden ons het recht voor om geplande cursussen te annuleren bij onvoldoende belangstelling of onverwachte niet-beschikbaarheid van locatie of docent (bijv. ziekte). U wordt dan in overleg overgeboekt naar een andere cursusdatum of krijgt op uw verzoek uw geld terug. Wij streven ernaar om een annulering wegens onvoldoende belangstelling uiterlijk 7 dagen voor de cursusdatum aan u te communiceren.

11.Communicaties kunnen rechtsgeldig geschieden op het door u bij uw boeking ingevoerde e-mailadres.

12.Restitutie van de cursusprijs bij annulering door de cursist of bij niet verschijnen vindt alleen plaats indien u zelf of wij een door uw annulering openvallende plaats tijdig door een andere betalende cursist hebben kunnen invullen. Indien u nog niet betaald heeft, blijft u de cursusprijs verschuldigd tenzij u zelf voor een andere betalende cursist zorgt. Bij overmacht aan uw kant (ziekte van u zelf of mensen die van u afhankelijk zijn, overlijden in uw directe omgeving; een en ander naar onze beoordeling) krijgt u in zo'n geval uw geld niet terug, maar kunt u een vervangende cursus boeken. Onder overmacht verstaan wij niet uw keuze om persoonlijke of zakelijke belangen voor de cursus te laten gaan. Voor groepscursussen gelden afwijkende voorwaarden: de organisator is de overeengekomen cursusprijs altijd verschuldigd, ongeacht of het aantal afgesproken cursisten ook verschijnt. 

13.Annuleren van - of niet opkomen dagen bij - gratis cursussen geeft u geen recht op een nieuwe gratis cursus.

14.Uitgegeven kortingscodes vervallen op een door ons bepaalde vervaldatum. De kortingscode kan ook vervallen worden verklaard als wij van mening zijn dat hiervan misbruik gemaakt wordt.

15.Het volgen van een cursus geeft u niet automatisch recht op een diploma/certificaat. U dient naar het oordeel van de instructeur(s) te demonstreren dat u de materie theoretisch en praktisch voldoende beheerst om in een noodsituatie adequaat hulp te kunnen verlenen aan een slachtoffer met een plotselinge hartstilstand. Om te kunnen leren reanimeren moet u op uw knieën kunnen zitten en uw gewicht op uw polsen kunnen zetten. Kunt u dit tijdens de cursus (tijdelijk) niet, dan kunt u wel aan de cursus meedoen om de principes te leren, maar kunnen wij u geen diploma/certificaat verstrekken.

16.Na afloop van de cursus vragen wij u of de deelnemers aan een groepscursus zich aan te melden als burgerhulpverlener. Dit is uiteraard niet verplicht.

17.Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze cursusadministratie ten behoeve van de controle op de geldigheid van de afgegeven certificaten en om u tijdig te informeren over de afloop van uw certificaat. Wij kunnen u herinneringen sturen om een herhalingscursus te volgen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel en niet verstrekken aan derden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. 

18.U dient zelf de (nieuwe) geldigheidsdatum van uw reanimatiecertificaat aan te passen in het oproepsysteem voor burgerhulpverleners.

19.Voor speciaal georganiseerde groepscursussen gelden specifieke aanvullende voorwaarden. Deze worden de organisator tevoren toegezonden in het aanbod of offerte.

20.Wij kunnen deze voorwaarden aanpassen. De nieuwste versie van onze voorwaarden zijn te vinden op onze website www.reanimatienetwerk-amersfoort.nlen in onze webshop (www.reanimatiecursus-amersfoort.nl). De laatst gepubliceerde voorwaarden zijn van toepassing.

21.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van zaken die u meebrengt naar de cursuslocatie of voor schade van welke vorm dan ook die u door, tijdens of als gevolg van de cursus heeft geleden, behoudens grove schuld of opzet van ons of van onze instructeurs/vrijwilligers. De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort werkt geheel met vrijwilligers. In geen geval is de Stichting tot hogere bedragen aansprakelijk dan uitgekeerd worden onder de van toepassing zijnde vrijwilligersaansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Amersfoort.

22.Klachten over de cursus, het niet verstrekken van een certificaat of de gang van zaken tijdens de cursus verzoeken wij u eerst ter plaatse met de cursusleider te bespreken. Bent u daarna nog niet tevreden, mail uw klacht dan naar bestuur@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. Is er dan aan uw klacht nog steeds naar uw mening onvoldoende tegemoetgekomen, dan adviseren wij uw een klacht in te dienen bij de Hartstichting (wij zijn Reanimatiepartner van de Hartstichting).